Wet Natuurbescherming

De Wet natuurbescherming is sinds 1 januari 2017 van de wet die de Nederlandse natuur beschermt. Hij vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet, en beschermt zo’n 750 soorten planten en dieren, ruim 160 Natura 2000-gebieden en alle bossen. Door de bescherming van deze onderwerpen in één wet op te nemen wordt het geheel overzichtelijker. De wet sluit beter aan op de Europese richtlijnen voor natuur. Natuur en samenleving worden beter met elkaar verbonden, zodat beide hiervan profiteren.

 

Integratie natuur en samenleving
De Wet natuurbescherming heeft veranderingen met zich meegebracht voor gemeentes en provincies, die andere en nieuwe verantwoordelijkheden hebben gekregen. De wet sluit beter aan op de omgevingsvergunning. De provincie heeft een grotere rol als bevoegd gezag. De gemeente heeft een grotere rol bij het beoordelen van projecten die gevolgen hebben voor de natuur. Dit betekent ook veranderingen voor burgers en bedrijven, die activiteiten willen ontplooien en met een ander loket en andere procedures te maken krijgen, en veranderingen voor bepaalde flora en fauna, die voorheen niet beschermd was en nu wel, of andersom.

 

Wat kunnen wij betekenen voor burgers en bedrijven?
Als u iets wilt gaan doen dat schadelijk kan zijn voor beschermde soorten of gebieden hebt u natuurtoestemming nodig.
Voorheen kwam het nogal eens voor dat u bij de gemeente moest zijn voor de aanvraag WABO-vergunning, bij de provincie voor een Natuurbeschermings-wetvergunning en bij het Rijk voor een ontheffing Flora- en faunawet.
Door de koppeling van de Wet natuurbescherming aan de WABO kan dit allemaal in één aanvraag. U hoeft dan maar bij één overheidsinstantie te zijn.
U kunt er echter ook voor kiezen eerst de benodigde natuurtoestemming te vragen bij de provincie en daarna de rest van de WABO-vergunning bij de gemeente. Dit kan praktisch zijn omdat voor de vereiste natuurtoestemming soms langdurig onderzoek nodig is. U heeft in dat geval met twee loketten te maken. Ook bedrijven en particulieren die met de wet te maken krijgen kunnen wij ondersteunen en adviseren. Tauw kan effectbeoordelingen uitvoeren en vergunnings- of ontheffingsaanvragen begeleiden.

 

Gebieds- en soortenbescherming door provincies
Provincies zijn straks voor de natuurtoestemmingen het belangrijkste aanspreekpunt voor gemeentes. De provincies hebben zich intensief op de nieuwe wet voorbereid. Gebiedsbescherming viel al onder het provinciale takenpakket maar daar is nu de verantwoordelijkheid voor de soortenbescherming bij gekomen. Voorheen was dit een Rijkstaak. De provincie beoordeelt de natuuronderdelen van een WABO-aanvraag en geeft bij een positieve beoordeling een "Verklaring van geen bedenkingen" af aan de gemeente. De beoordeling gaat zowel over natuurgebieden als beschermde soorten. De gemeente dient de vvgb volledig over te nemen in de Wabo-vergunning.

 

Gemeente loket voor omgevingsvergunningen
Gemeentes zijn het loket voor WABO-aanvragen. Deze taak wordt intensiever voor gemeentes omdat verwacht wordt dat aanvragers vaker kiezen voor een koppeling van de Wet natuurbescherming aan de WABO. Dat betekent een toename van werkzaamheden en een grotere verantwoordelijkheid voor gemeentes. Bij een WABO-aanvraag met gevolgen voor beschermde gebieden of soorten dient de gemeente ook te zorgen voor de natuurtoestemming. Neem gerust contact met ons op als u hulp kunt gebruiken.


Wat kunnen wij betekenen voor gemeente en provincie?
Tauw ondersteunt gemeentes, provincies en omgevingsdiensten bij het uitvoeren van hun werkzaamheden die gevolgen hebben voor gebieden en soorten die beschermd zijn in de Wet natuurbescherming. Wij zijn uitstekend op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving en kunnen gemeenten en provincies gerichte ondersteuning bieden bij het uitvoeren van hun taken en bevoegdheden. Op uw verzoek beoordelen wij uw WABO-aanvragen en toetsen deze aan de wetgeving. Hiermee geven wij u duidelijkheid of het traject correct en compleet is doorlopen. Gemeentes, provincies en omgevingsdiensten worden door onze diensten volledig, of indien wenselijk deels, ontzorgd.


Ecologische specialisten
Om u op de beste manier te ondersteunen hebben wij een groep van (ecologische) adviseurs opgeleid specifiek voor ondersteuning bij en toepassing van deze wet. Zij zijn specialist op dit gebied en zetten hun kennis graag in om eventuele gevolgen in kaart te brengen, te ondersteunen in de uitvoering van de nieuwe of veranderde taken of u van realistisch advies te voorzien. Ondersteuning is mogelijk in de vorm van detachering, als vaste samenwerkingspartner, als specialistisch adviesbureau op het gebied van ecologie of in breder verband, zoals bij een milieueffectrapportage. Daarnaast voeren wij ook het benodigde ecologisch onderzoek uit. 


Op uw situatie toegesneden adviezen
Wij willen u graag wegwijs maken in de veranderde wet- en regelgeving. Wilt u meer weten over de mogelijke gevolgen van de Wet natuurbescherming voor uw organisatie? Wij nodigen bedrijven, gemeentes, provincies en omgevingsdiensten uit om contact met onze ecologen op te nemen voor een vrijblijvende en op uw situatie toegesneden presentatie.
Of heeft u direct ondersteuning nodig bij het indienen, controleren of toetsen van uw vergunnings- of ontheffingaanvraag? Neem dan direct contact met ons op.

 

Vragen
De meest gestelde vragen hebben wij op een rijtje zet.

 

Contact
Frank Aarts
E: frank.aarts@tauw.com 
T: 06 211 06 315